Luokat 7-9

Huom: Syksystä 2020 7-luokan Kirjastopolku jatkuu ennallaan, mutta 9-luokalla painopiste siirtyy opettajan avuksi suunniteltuun verkkomateriaaliin. Kirjaston resurssien salliessa ilmiöprojekti voidaan toteuttaa äidinkielen tutkielman tai muun aineen projektin yhteydessä. Tätä sivua päivitetään.

Luokat 7-8

Seitsemännellä luokalla kiinnitetään huomio lukuharrastukseen. Lukemiseen innostetaan kirjaston kirjavinkkauksella ja kannustetaan sosiaaliseen lukemiseen jakamalla kokemuksia esim. Kirjastopolun oppilaiden alueella. Tapaaminen toteutetaan joko kirjastossa tai koululla.

Kahdeksannella luokalla harjoitellaan ja syvennetään aiemmin opittuja taitoja ja mahdollisuuksien mukaan työskennellään ja vieraillaan kirjastossa opettajan ohjauksessa. Lumme-verkkokirjastoa, alla olevia linkkejä ja kirjaston aineistoja hyödynnetään opiskelutehtävissä kouluilla ja itsenäisesti.

7. luokan äidinkielen opettaja:

 • Varaa aika kirjastostasi
 • Johdattele oppilaitasi aiheeseen esim. Sivupiirin (Kirjasampo) kirjavinkkien avulla
 • Kerro kirjastoon kirjavinkkaukseen mahdollisesti liittyvistä tehtävistä ja jatkotyöstöstä ja muista toiveistasi
 • Ole mukana kirjastolaisen vetämässä tuokiossa
 • Anna palautetta käynnin jälkeen (lomake tulossa).

Kirjastotuokion vetäjä:

 • Tutustu Kirjastopolun luokkakohtaisiin tavoitteisiin
 • Valmistaudu tuokioon tältä sivustolta löytyvän materiaalin avulla tai muuten
 • Sovi opettajan kanssa, millainen tuokio pidetään, esim. ohjatun ja vapaan ajan osuus
 • Muistilistoja kirjaston henkilökunnalle

Seitsemäsluokkalaisen tavoitteita Kirjastopolulla:

 • tutustua eri kirjallisuuden lajeihin (kauno/tieto, kaunon lajit ja alalajit)
 • syventyä tiettyyn tekstilajiin ja sen tulkintaan
 • saada eväitä lukuharrastuksen monipuolistamiseen
 • oppia hyödyntämään myös muita aineistoja (elokuvat, pelit, sarjakuvat) kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemuksen kartuttamiseksi
 • harjoitella lukukokemusten jakamista sosiaalisessa mediassa
 • oppia tulkitsemaan ja tuottamaan mediasisältöjä

Kirjastopolkukäynnin esimerkkituntimalleja 7-luokalle. Toteutuksesta sovitaan ajanvarauksen yhteydessä.

Luokka 9

Yhdeksännellä luokalla käydään läpi tiedonhankinta- ja tutkimusprosessi ja valmistaudutaan tuleviin opintoihin. Informaatiolukutaidon osa-alueita harjoitellaan koulun monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai äidinkielen tutkielman yhteydessä. Ainakin tiedonhankintavaiheessa työskentelypaikkana on kirjasto.

9- luokan vastuuopettaja:

 • Ota yhteys kirjastoosi, kun monialaisen kokonaisuuden aiheesta ja osallistujista on päätetty.
 • Sovi kirjaston kanssa aikatauluista ja työtavoista: milloin kirjasto tulee mukaan ja mikä on kirjaston rooli.
 • Tutustu ohjatun tutkimisen malliin ja arvioi, sopiiko tutkimusprosessilomake oppimiskokonaisuuteen.
 • Ole mukana kirjastolaisen vetämässä tuokiossa
 • Anna palautetta käynnin jälkeen.

Kirjastotuokion vetäjä:

 • Tutustu Kirjastopolun luokkakohtaisiin tavoitteisiin
 • Valmistaudu tuokioon tältä sivustolta löytyvän materiaalin avulla tai muuten
 • Sovi opettajan kanssa, millainen tuokio pidetään, esim. ohjatun ja vapaan ajan osuus
 • Muistilistoja kirjaston henkilökunnalle

Yhdeksäsluokkalaisen tavoitteita Kirjastopolulla:

 • omaksua tiedonhankinnan ja tutkimuksen perusprosessi työskentelytavaksi
 • osata hyödyntää erilaisia tekstejä ja julkaisuja tiedonlähteenä (kirjat, lehtiartikkelit, tutkimukset, opinnäytetyöt, verkkotekstit)
 • oppia käyttämään eri tiedonhaun kanavia järjestelmällisemmin (kirjaston ja netin hakupalvelut, tietokannat) ymmärtää tiedonhaun pääperiaatteita (asiasanat, vapaasanat, sanojen yhdistäminen, luokitus)
 • harjoitella lähdekriittisyyttä
 • ymmärtää tekijänoikeuden perusteita
 • oppia käyttämään löydettyä tietoa asianmukaisesti osana omaa työtä
  harjoitella viittauskäytäntöä
 • vahvistaa tiedon esittämisen taitoja koostamalla tulokset kirjallisesti, suullisesti tai visuaalisesti mediateknologiaa hyödyntäen, esim. blogiteksti.

Kirjastopolun tuntimallit ja materiaalit (9. luokka)

Yläluokkien lukudiplomit


Materiaaleja lukemaan innostamiseen

Materiaaleja tiedonhakuun ja kirjastonkäyttöön

Materiaaleja mediakasvatukseen ja TVT-taitoihin